Organizátor
Nemocnica Poprad, a. s.

Organizačný sekretariát
Nemocnica Poprad, a. s.

Koordinátori konferencie
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
MUDr. Beáta Šoltýsová

Miesto konania
Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec

Rokovacie jazyky
slovenský, český, anglický

Dôležité stránky

popradskedni.sk – oficiálna stránka konferencie
www.nemocnicapp.sk – organizátor konferencie

Dôležité dátumy

On-line registrácia k aktívnej účasti – do 14. 12. 2018
On-line dodanie abstraktov – do 21. 12. 2018
On-line registrácia k pasívnej účasti – do 31. 01. 2019
Registrácia v mieste konania konferencie – 08. a 09. 2. 2019

Informácie k platbám

Pri on-line registrácii do 23. 01. 2019 nezabudnite zrealizovať platbu do 28. 01. 2019!

Platby zrealizované a pripísané na účet organizátora po 28. 01. 2019 budú vrátené späť na účet platiteľa. Platba za účasť bude realizovaná v zmysle Všeobecných informácií v mieste konania konferencie v hotovosti.

Odborní garanti podujatia

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

Vedecký výbor konferencie

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
prof. MUDr. Gabriel Valočík, PhD.
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
doc. MUDr. Jan Martínek, PhD., AGAF
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
MUDr. Beáta Šoltýsová

Odborná záštita

Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Spolok spišských lekárov

Organizačný výbor

Ing. Peter Petruš, MBA
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
MUDr. Beáta Šoltýsová
Ing. Elena Krížová
Ing. Michal Neuwirth
Ing. Stanislav Jendrušák
PhDr. Sylvia Galajda

Kredity

 • 1.1. LEKÁRI

  Kredity CME 5. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou.

  Pasívna účasť
  1. deň - 8 kreditov
  2. deň - 7 kreditov

  Aktívna účasť
  Prednáška:
  autor - 15 kreditov
  1. spoluautor - 10 kreditov
  2. spoluautor - 10 kreditov
  Poster:
  autor - 5 kreditov
  1. spoluautor - 3 kredity
  2. spoluautor - 3 kredity
  3. a každý ďalší spoluautor - 1 kredit

 • 2.2. MEDICÍNSKO-TECHNICKÍ PRACOVNÍCI

  SK MTP zaradila vzdelávaciu aktivitu do zoznamu platných vzdelávacích aktivít v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov pod číslom 0012/2019.
  SK MTP prideľuje v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. zo dňa 24. júna 2005, o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, vyhlášky MZ SR č. 187/2006 Z. z. zo dňa 24. februára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, vyhláška MZ SR č. 114/2007 Z. z. zo dňa 23. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení vyhlášky 187/2006 Z. z. a vyhláška 616/2007 Z. z. zo dňa 13. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov za účať na tejto vzdelávacej akcii, pre registrovaných zdravotníckych pracovníkov v SK MTP:

  Aktívna účasť
  10 kreditov
  Pasívna účasť
  1. deň - 8 kreditov
  2. deň - 8 kreditov

 • 3.3. SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK